User:Lantizia

From postmarketOS

Owns devices

  • Nokia N900 (Codename: nokia-n900)
  • Google Pixel (Codename: google-pixel)
  • Google (LG) Nexus 4 (Codename: lg-mako)
  • Google (Samsung) Nexus 10 (Codename: samsung-manta)
  • Google (ASUS) Nexus 7 (2013) WIFI (Codename: asus-flo)


Device Notes
Google Nexus 10 (samsung-manta) 4 of them
Google Nexus 4 (lg-mako)
Google Nexus 7 2013 (asus-flo)
Google Pixel (google-pixel) 1 non-XL and 1 XL
Nokia N900 (nokia-n900)